Algemene verkoopvoorwaarden

 

INLEIDING

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden overeengekomen tussen, aan de ene kant, de organisatie

HOBBY1, ingeschreven bij de RCS van Parijs onder nummer B 531 573 152, met een kapitaal van 101 451,54 euro.

  

Hierna genoemd « de verkoper ».

En, aan de andere kant,

 

De internetgebruikers, fysieke personen anders dan grote handelaars, die een aankoop willen doen op de site 1001Hobbies bereikbaar op het adres :

https://www.1001hobbies.nl

 

Hierna genoemd « de gebruiker ».

 

Deze voorwaarden gelden voor de verkoop van elk product of dienst op de site 1001Hobbies door de

Organisatie 1001Hobbies.

 

De partijen komen overeen dat hun relatie exclusief wordt geleid door dit contract, met uitsluiting van enige andere voorwaarde.

 

Elke bevestigde bestelling op de site 1001Hobbies impliceert de totale acceptatie, zonder enige reserve, van deze algemene verkoopvoorwaarden en, eventueel, van bijzondere of specifieke voorwaarden van één of meerdere producten, diensten of bestellingen.

Als een voorwaarden in gebreke blijft, wordt deze beschouwd als geleid door de geldende gebruiken in de sector van verkoop of afstand van organisaties gevestigd in Frankrijk. De organisatie 1001Hobbies verbindt zich aan het opvolgen van alle voorwaarden van de Consumenten Code betreffende de verkoop op afstand.

 

OMSCHRIJVING

 

Deze voorwaarden richten zich op het definiëren van de verkoopvoorwaarden tussen de verkoper en de gebruiker, van de bestelling tot de diensten en de betaling en levering.

Zij regelen alle nodige stappen voor de verwerking van de bestelling en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de verdragsluitende partijen.

 

BESTELLING EN BESCHIKBAARHEID

De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de site indien de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd door het opgeven van zijn gebruikersnaam en wachtwoord die strikt persoonlijk zijn.

 

De gebruiker verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en de juridische capaciteit te hebben of een ouderlijke toestemming te bezitten die het mogelijk maakt om de bestelling op de site uit te voeren

 

Elke bestelling betekent de acceptatie van de prijzen en de beschrijving van de voor de verkoop beschikbare producten.

De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en ze te accepteren alvorens over te gaan tot de bestelling. De bevestiging van uw bestelling betekent dus dat u deze Algemene verkoopvoorwaarden accepteert.

 

Na het doorvoeren van de bestelling stuurt de verkoper een email naar de gebruiker om deze te bevestigen.

De verkoper informeert over de verzending van de artikelen.

De organisatie 1001Hobbies verbindt zich aan de op de site ontvangen bestellingen alleen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten. Indien een product niet leverbaar is, verbindt de verkoper zich aan het informeren van de gebruiker.

 

De organisatie 1001Hobbies zal haar uiterste best doen dat informatie te geven over de beschikbaarheid zoals aangegeven op de site, betrouwbaar is. In het geval dat een product dat staat aangegeven als beschikbaar in werkelijkheid niet leverbaar is, informeert de organisatie 1001Hobbies de klant hierover binnen 48 uur.

 

 

LEVERING

 

De uiterste bezorgdatum komt overeen met de verzendtermijn aangegeven in het artikelbestand waarin ook de termijn van verwerking en afronding worden toegevoegd.

 

Indien de verkoper kennis heeft van een totale bezorgtermijn langer dan 30 dagen, kan hij aan de gebruiker voorstellen de initiële bestelling te annuleren in afwachting van de herbevoorrading van het product.

 

Elke op de site doorgegeven bestelling en geleverd buiten Frankrijk en, in zijn algemeen, buiten de Europese Unie, kan onderworpen zijn aan eventuele belastingen en aan invoerrechten die worden geheven wanneer het pakket op zijn bestemming aankomt. Deze invoerrechten en eventuele belastingen verbonden aan de levering van een artikel zijn voor kosten van de gebruiker en vallen onder zijn verantwoordelijkheid. De verkoper kan niet worden gehouden aan het controleren van en informeren over de invoerrechten en belastingen die van toepassing zijn. Om deze te kennen, adviseren wij de gebruiker om zich te richten tot de daartoe bestemde autoriteiten van zijn land.

 

 

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 

De gebruiker heeft de keuze om zijn aankoop te betalen:

 

 

- online bij de bestelling met creditcard:

Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express.

- online bij de bestelling via Paypal

- door storting via de bank. In dit geval wordt de bestelling pas als definitief beschouwd op het moment dat de storting is ontvangen

- per bankcheque. In dit geval wordt de bestelling pas als definitief beschouwd op het moment dat de cheque is ontvangen en behandeld

 

 

PRIJZEN

 

De prijzen van onze producten worden aangegeven in euro’s inclusief alle belastingen buiten de bijdrage aan

kosten voor behandeling en verzending.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen maar de producten zullen

gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

De prijzen die staan aangegeven op de site worden gegarandeerd voor de duur dat het online staat en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

 

RECHT OP INTREKKING / RETOUR / RUILING

 

Conform de Europese richtlijn van 24/03/2011, heeft de gebruiker recht op een termijn van veertien (14) dagen om zijn recht op intrekking uit te oefenen door het of de bestelde artikel(en) terug te sturen zonder verplicht te zijn om zijn redenen toe te lichten noch om strafkosten te betalen met uitzondering van de retourkosten. De termijn van veertien dagen gaat in op de datum van ontvangst van de artikelen.

 

Alle artikelen kunnen het geruild of terugbetaald worden met uitzondering van diegenen waarbij het tegendeel wordt vermeld, bijvoorbeeld die artikelen die gepersonaliseerd zijn in opdracht van de klant. Het verzoek tot ruilen door de gebruiker moet worden ingediend binnen een termijn van 14 dagen ingaande op de datum van ontvangst of intrekking van het pakket. Indien de nieuwe bestelling van een hoger bedrag is, moet de gebruiker bij het verzoek tot ruiling de betaling van het restbedrag voegen. Omgekeerd, indien het bedrag lager is dan het eerste bedrag, ontvangt de gebruiker, bij ontvangst van het verzoek, een tegoed in de vorm van een code (te gebruiken op de site) voor de terugbetaling van het verschil.

Beschadigde, geopende, incomplete producten of aanbiedingen worden niet teruggenomen. Overigens worden de artikelen van het type ""accessoires"" (decals, super gedetailleerde kits, etc.) niet teruggenomen of geruild.

De gebruiker beschikt over veertien dagen vanaf zijn melding tot intrekking (per email of per post, met mededeling van de referenties van de bestelling) om het pakket terug te sturen naar de verkoper.

Het geretourneerde product moet compleet zijn, in een verpakking die vervoer zonder risico mogelijk maakt en in dezelfde staat als bij ontvangst.

De terugbetaling of ruiling wordt uitgevoerd na ontvangst en controle van het product door de verkoper. De terugbetaling wordt gedaan in de vorm van een aankoopbon die 1 jaar geldig is vanaf de datum van uitgave.

 

De retourkosten blijven voor de klant.

 

GARANTIES

 

 

Alle artikelen zijn onderworpen aan een contractuele garantie, die de wettelijke garantie niet belet, beschreven in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De gebruiker heeft het recht op een garantie voor de artikelen, die het hem mogelijk maakt om beschadigde artikelen terug te sturen conform de artikelen L 211-4 en volgende van de Consumentenwet

 

Artikel L211-4 Consumentenwet

De verkoper wordt gehouden aan het leveren van een goed conform het contract en is aansprakelijk voor defecten aan de conformiteit die bestaan bij de aflevering. Hij is ook aansprakelijk voor defecten aan de conformiteit die voortkomen uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer hij hiervoor verantwoordelijk is gesteld door het contract of wanneer deze zijn ontstaan onder zijn verantwoordelijkheid.

 

Artikel L211-5 Consumentenwet

Om conform het contract te zijn, moet het goed:

1º Geschikt zijn voor het normaal te verwachten gebruik en, indien dit niet het geval is :

 

- overeenkomen met de beschrijving die de verkoper heeft gegeven ;

 

- de kwaliteiten bezitten die een koper redelijkerwijze mag verwachten naar aanleiding van de openbare uitingen van de verkoper, van de producent of door zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering ;

 

2º of de kenmerken bezitten zoals gedefinieerd in een gezamenlijke overeenkomst tussen de partijen of die passen bij enige speciale toepassing die de gebruiker zoekt, waarvan hij de verkoper op de hoogte heeft gesteld en die deze laatste heeft geaccepteerd .

 

Artikel 1641 burgerlijk wetboek

De verkoper wordt gehouden aan de garantie betreffende verborgen gebreken van het verkochte voorwerp waardoor deze niet langer geschikt is waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik dusdanig vermindert, dat de koper het niet aangeschaft zou hebben, of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven, had hij het geweten.

 

Artikel 1648 al. 1e burgerlijk wetboek

Naar aanleiding van de koopvernietigende tekortkomingen moet de aankoper in actie komen binnen een termijn van twee jaar vanaf het ontdekking van het gebrek.

 

 

HANDTEKENING EN BEWIJZEN

Elke gebruiker van de site die geen klantaccount heeft, moet een inschrijvingsprocedure volgen waarmee hij zijn klantaccount kan openen. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn vertrouwelijk en de klant zal ze niet aan derden doorgeven. In geval van twijfel over niet-geautoriseerd gebruik van de account, moet de klant dit snel melden aan de verkoper.

 

In alle gevallen vormen het doorgeven van het bankrekeningnummer en de uiteindelijke bevestiging van de bestelling bewijs van de integraliteit van de genoemde bestelling conform de voorwaarden van de wet van 13 maart 2000 en betekenen de verschuldigdheid van de aangegane bedragen van de artikelen die op de bestelbon staan.

Deze bevestiging staat voor handtekening en bewuste acceptatie van alle operaties uitgevoerd op de site. Echter, in het geval van frauduleus gebruik van zijn creditcard, wordt de klant gevraagd om, zodra dit gebruik is geconstateerd, contact op te nemen met de klantenservice van de verkoper op telefoonnummer 01 78 41 64 28.

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID

De organisatie 1001Hobbies heeft voor alle etappes van de bestelling, evenals voor de etappes na het afsluiten van het contract, de verplichting te presteren.

Zo verbindt de verkoper zich aan het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven van de verkochte producten op de internetsite www.1001hobbies.nl. Daarentegen kan er geen beroep op de verantwoordelijkheid van de verkoper worden gedaan in het geval dat het niet uitvoeren van zijn verplichtingen te wijten is aan een onvoorzien en onoverkomelijk feit van een derde partij van het contract, of aan een geval van force majeur zoals gedefinieerd in de Franse jurisprudentie. Op dezelfde manier kan geen beroep worden gedaan op de verantwoordelijkheid van de verkoper voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van het internet, met name een stopzetting van een dienst, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus.

 

 

NOMINATIEVE GEGEVENS

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om gegevens te verzamelen. De nominatieve gegevens die de gebruiker doorgeeft, of verzameld via de werking van de site (door middel van cookies of active x) hebben als doel om leveringen goed af te ronden, de kwaliteit van de service te verbeteren en beter tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de klant. De gebruiker gaat akkoord met het gebruik van deze gegevens door de verkoper, met name om hem informatie door te geven betreffende diensten en aanbiedingen die hem zouden kunnen interesseren.

Indien hij deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kan hij dit op elk moment doorgeven, of rechtstreeks via internet in zijn account, of door middel van een email aan het adres contact@1001hobbies.nl, waarbij hij zijn naam, voornaam , emailadres en, indien mogelijk, het klantnummer doorgeeft.

Conform de beschikkingen van de wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, beschikt de klant over het recht tot toegang en rectificatie van de nominatieve gegevens die hem betreffen, op eenvoudig geschreven verzoek aan de klantenservice van de verkoper.

De gegevens van de klant worden vertrouwelijk bewaard door de Verkoper gedurende 2 jaar vanaf het laatste bezoek op de site.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat deze geautomatiseerde behandeling van informatie, met name het beheer van emailadressen, onderwerp is van een verklaring bij de CNIL (Franse autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens) onder nummer 1510831 de dato 6 juni 2011.

De verkoper zet alles in het werk om de vertrouwelijkheid en de beveiliging te verzekeren van de gegevens die zijn overgedragen via het web. Hiervoor gebruikt de internetsite een beveiligde betalingsmethode van het soort SSL (Secure Socket Layer).

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Alle onderdelen van de site 1001hobbies.nl, in de vorm van beeld of geluid, met inbegrip van onderliggende technologie, worden bescherm door rechten van auteur, merk of patent.

 

INTEGRALITEIT

 

In het geval dat een van de clausules van dit contract ongeldig en niet overeengekomen wordt door een verandering in de wet- of regelgeving of door een beslissing van de rechtbank, zal deze in geen geval de geldigheid en de navolging van deze algemene verkoopvoorwaarden aantasten.

 

DUUR

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de hele duur van het online staan van de diensten zoals aangeboden door de organisatie 1001Hobbies.

 

BEWIJS

 

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de organisatie 1001Hobbies en van haar partners worden, onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, gezien als bewijs van communicatie, van bestellingen en betalingen tussen de partijen.

 

BEWAREN EN ARCHIVEREN VAN DE TRANSACTIES

 

De archivering van bestelbonnen en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame manier, zodat het overeenkomt met een getrouwe en duurzame kopie, conform het artikel 1348 van het burgerlijk wetboek.

 

TOEPASBARE WET EN COMPETENTIE

 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. De competente rechtbank in geval van een conflict zal er één zijn die is gevestigd in de woonplaats van de verdediger of, naar keuze van de aanvrager, in de plaats waar de levering van het product heeft plaatsgevonden.


Uitstekende klantenfeedback

Uitstekende klantenfeedback

7.8/10 op Echte Beoordelingen.

Zie beoordelingen

29-04-2022

Mijn bestelling was op tijd bezorgd en onbeschadigd.

Chris B

29-04-2022

.....

Ivan H

27-03-2022

Goed duidelijk

Wolter K

27-03-2022

Leuke site met gevarieerd aanbod. Het was de eerst keer dat ik er iets had besteld en 6 dagen later is het netjes verpakt afgeleverd. Via de mail...

Ray S

27-03-2022

Het mag wel wat sneller

P J M H

De ruimste keuze, een enorme voorraad

Meer dan 150.000 artikelen beschikbaar voor uw hobby's, waarvan meer dan 15.000 op voorraad en dezelfde dag verzonden

Specialisten tot uw dienst

Een team van enthousiastelingen, die meer dan 150 tutorials en video's maken en u telefonisch en via chat adviseren

Snelle verzending

Gratis verzending vanaf €69 in België 🇧🇪 en Nederland 🇳🇱

Tevreden of geld terug

Gemakkelijk retourneren binnen 30 dagen na uw aankoop